Acadèmics

Palés i Argullós, Jordi

2012

1a (CIÈNCIES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES)

Nascut a Barcelona, 04-06-50,

Llicenciat en Medicina y Cirurgia. Facultat de Medicina.
Universitat de Barcelona. Juliol 1974.
Doctor en Medicina i Cirurgia. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. Setembre 1978. Premi Extraordinari de Doctorat Catedràtic d’Universitat. Area de Coneixement: Fisiologia
Lloc de treball: Departament de Ciències Fisiològiques I. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona
Activitat investigadora en Fisiologia
Línees d’investigació: a) Funcionalisme plaquetari.: Transport iònic en membrana plaquetària; b)
Fisiologia Ocular: Regulació de la Pressió intraocular
Projectes subvencionats com IP o Col•laborador: 19
Publicacions nacionals i internacionals: 30 (una d’elles a la Revista de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, 1988, 3, 33: 174-168)
Comunicacions a congressos: 49
Activitat investigadora en Educació Mèdica
Línees d’investigació: Desenvolupament curricular, b) Aprenentatge basat en problemes, c)
Definició de competències (outcome-based medical education) i d) Simulació en educació mèdica.
Projectes d’investigació subvencionats en Educació Mèdica: 5
Publicacions en l’àmbit de l’educació mèdica: Articles: Internacionals i nacionals 40. (una
d’elles a la Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 1994)
Ponències, cursos i conferències impartides sobre temes d’Educació Mèdica: Internacionals i
nacionals: 38 (1 d’elles a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya)
Comunicacions a congressos d’educació mèdica: Internacionals i nacionals: 29
Comitès editorials de revistes d’educació mèdica: 5. Medical Teacher; Advances in Medical
Education and Practice; International Journal of Medical Education; Journal of European
Medical Students Association (JEMSA); Educación Médica
Organització de congressos i reunions d’educació mèdica: Internacionals i nacionals: 19
Cursos rebuts sobre educació mèdica : Internacionals i nacionals: 16
Altres activitats de gestió en educació mèdica i altres mèrits
Cap d’Estudis de la Facultat de Medicina de la UB des de 1979 a 1986 i de 1991 a 2000
Vocal de la Comissió Gestora de la Facultat d’Odontología de la Universitat de Barcelona, 1986-87
Ponent del Comitè Intern d’avaluació institucional de la Facultat de Medicina de la Universitat
de Barcelona (2000)
President del Comitè Extern d’Avaluació dels estudis de Fisioteràpia de la Universitat Rovira-
Virgili, 2003 de la FUB (Fundació Universitària del Bages) i la Escola Gimbernat (UAB) (2006)
Avaluador de Programes oficials de Postgrau de les Universitats Catalanes Desembre 2005
President de la Comisión de Ciencias de la Salud per a la verificació dels Másters Oficials de
Ciències de la Salut. ANECA 2008 fins a l’actualitat.
Assessor per l’elaboració del pla d’estudis de medicina per a les noves facultats de Medicina de
les Universitats d’Almeria y de la Universitat Jaume I de Castelló.
Avaluador de l’ Agència per la Qualitat del Sistema Universitari. Generalitat de Catalunya. 1999-
2001 y 2005
Membre de la Task Force MEDINE1 i 2 (Medical Education in Europe 2005-2012
Organitzador i co-director del Laboratori d’habilitats clíniques de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona. Premi Vicens Vives col•lectiu a la Facultat de Medicina per aquesta
iniciativa
Sociedad Española de Educación Médica. President actual (des de 2001)
Association for Medical Education in Europe (AMEE). Membre del Comitè Executiu de
l’Associació des de setembre de 2007 fins 2013
Premi a l’Excel•lència en Educació Mèdica atorgat pel Consell Català de Col•legis de Metges de
Catalunya. Novembre 2004.
Director adjunt de la Revista Educación Médica
Director de la Unitat d’Educació Mèdica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona
Director del Programa Interuniversitario de Postgrado en Educación Médica (PIPEM)
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Scroll al inicio