Acadèmics

Ferraté Pascual, Gabriel

1995

4a (MEDICINA SOCIAL)

Elecció Acadèmic Numerari : 23 de gener de 1993.
Ingrés : 21 de maig de 1995, «Màquines, organismes i sistemes. De la biorobòtica a la vida artificial», resposta a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Francesc Puchal i Mas.

Lliçó Inaugural de curs 2019 : «Vida artificial. Un procés emergent«.

Nasqué a Reus (Baix Camp), el 3 de març. Cursà estudis d’Enginyer Industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, on es doctorà el 1958. El 1956 acabà els estudis de Pèrit Agrícola. L’any 1965 aconseguñi la Cátedra d’Automàtica de l’esmentada escola i posteriorment fou responsable del Departament d’Automàtica de la Universitat Politècnica de Barcelona.

L’any 1969 fou nomenat Director de l’Escola Tècnica Superior d’enginyers Industrials de Barcelona, càrrec que ocupà fins al seu nomenament com a Rector de la Universitat Politècnica de Barcelona. Posteriorment fou nomenat Director General deUniversitats i Investigació, i també, Director General de Política Científica. Actualment exerceix novament com a Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Ha participat representant Espanya en nombroses conferències i reunions d’organismes internacionals relacionats amb l’ensenyament i la recerca. La seva activitat cinetífica i investigadora s’ha centrat en els camps de l’Automàtica i de la Informática; ha creat i dirigit el Laboratori d’Automàtica i ha presentat nombrosos treballs de recerca en publicacions i congressos nacionals i internacionals. Ha estat Director de l’Institut de Cibernètica, centre de recerca mixt CSIC/UPC. En aquest Centre ha dirigit i participat, entre d’altres, en treballs de recerca relacionats amb la robótica i la bioenginyeria. En el camp de la bioenginyeria l’activitat s’ha centrat especilament en la modelització dinámica i la simulació del sistema cardio-vascular, la fiabilitat de vàlvules cardíaques artificials i el diseny d’instrumentació biomèdic.

Ha estat membre del Comité Executiu de la IFAC (International Federation of Automatic Control) i Vicepresident de l’Education Commitee, També president del Comité Espanyol. Ara presideix la Fundació BCD (Barcelona Centre de Disseny).

Ha estat Vicepresident de la Comisssió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya.

És membre numarari de l’Institut d’Estudis Catalans i membre de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona ( FERRATE i PASCUAL, Gabriel – Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (racab.cat) ) .

Està en possessió de la Gran Creu d’Alfons el Savi, i és Oficial de l’Ordre des Palmes Académiques de França. Li ha estat concedida la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mèrit cinetífic i tecnológic. (Barcelona, gener 1992)

1995-2005 : Rector-fundador de la Universitat Oberta de Catalunya.

1996 : Creu de Sant Jordi.

1996 : Creació de la Biblioteca del rector del Dr. Gabriel Ferraté i Pascual. Biblioteca de poesía catalana accesible a la Memoria Digital de Catalunya,(http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/poesiaBRGF ).

2005 : Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida honoris causa 3.indd (udl.cat)

2017 : 23 de maig, Homenatge i entrega de la medalla d’honor de la UOC al Palau de la Generalitat,https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2017/agenda_317.html ; http://www.president.cat/pres_gov/AppJava/president/notespremsa/301013/president-puigdemont-defineix-gabriel-ferrate-savi-emprenedor-anticipar-futur-creacio-uoc.html ). (https://www.youtube.com/watch?v=Ejfh-lOQ8eA ).

 

Enllaç entrevista:

Universitat Politècnica de Catalunya : Gabriel Ferraté i Pascual – UPC Universitat Politècnica de Catalunya

Rectors de la UOC : Gabriel Ferraté – Galeria de rectors – (UOC)

Sebastián Dormido, «Entrevista con Gabriel Ferraté Pascual: Primer catedrático de Automática en España.», Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial» 8, (2011), 274-276, 422-425, 9 (2012), 105-107 (https://polipapers.upv.es/index.php/index/search/search?query=Gabriel+Ferrat%C3%A9&searchJournal=&authors=&title=&abstract=&galleyFullText=&suppFiles=&dateFromMonth=&dateFromDay=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=&dateToYear=&dateToHour=23&dateToMinute=59&dateToSecond=59&discipline=&subject=&type=&coverage=&indexTerms=)

Real Academia de Ingeniería : Mr. Gabriel Ferraté i Pascual | Real Academia de Ingeniería (raing.es)

Scroll al inicio