Acadèmics

Carreras i Roca, Manuel

1971

(Manresa, 4-8-1914 – B 12-1-1998). Cursa el batxillerat arnb puntuació d’excel·lent en totes les assignatures. Un cop acabat, per complaure la voluntat del seu pare, estudia peritatge mercantil i textil. Pero, obtingudes ja les graduacions, insistí a iniciar la carrera de medicina a la Facultat de Barcelona, autofinancant-se els estudis com a jugador de futbol de primera divisió. La Guerra Civil va interrompre els seus estudis i serví en I’exercit republica com a tinent de sanitat. Després es formà com a especialista en obstetricia i ginecologia amb el professor Conill senior, en qualitat d’alumne intern des de l’any 1939 i corn a metge de guardia del 1941 al 1944.
La practica obstetrica hospitalaria la porta a terme, des de l’any 1956, com a cap de clínica obstetrica de la Seguretat Social, i la practica privada, com a obstetra ginecoleg, amb una especial vocació per l’esterilitat. Fou membre de la Junta de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia i de la Secció de l’especialitat a I’Academia de Ciencies Mediques i participa com a ponent o com a president de nombrosos congressos a Europa i Sudamerica. Fou membre, en molts casos d’honor, de 29 societats científiques Publica 44 treballs, 6 llibres i donà conferencies arreu.
Lles seves publicacions obstetricoginecologiques, des de l’any 1970 donen pas a les del camp de la historia de la medicina, materia en la qual fou professor de la Facultat de Medicina de Barcelona l’any 1973. Va desenvolupà una gran activitat i dirigeix 12 tesis doctorals, nombroses biografies i intervius de figures mediques.
DI: «Efemèrides de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, des d’En Pere Güell a N’Agustí Pedro i Pons». Resposta: Alfred Rocha i Carlotta
TIC de 1992: «Consciència i coratge del cirurgià»

Scroll al inicio