Acadèmics

Campo i Güerri, Elías

2015

1a (CIÈNCIES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES)

Elecció acadèmic numerari : 7 d’abril de 2015.

Elecció acadèmic corresponent : 26 d’octubre de 2010. Ingrés : 13 de desembre de 2011, «El Projecte Genoma del Càncer», resposta a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·tre. Dr. antoni Cardesa i García.

 

El Dr. Elías Campo va obtenir la seva Llicenciatura ¡ e! seu Doctorat en Medicina per la Facuitat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Va fer l’especiaiitat d’Anatomia Patiógica a I’Hospital de Bellvitge de Barcelona ¡ va dur a terme una estada postdoctorai en el National Cancer Institute, NIH, Bethesda. Maryland. Es va incorporar a IHospital Clínic, en el qual va ser nomenat Cap de la Unitat d’Hematopatologia el 1997 i Cap del Servei d’Anatomia Patológica el 2004. Actualment és Catedrátic dAnatomia Patológica de la Universitat de Barcelona, Director de Recerca de l’Hospital Clínic de Barcelona ¡ Director de la Fundació Clinic. Des del 4 d’abril del 2017 és el director del IDIBAPS.
La seva recerca se centra en la caracterització de neopiásies limfoides i deis mecanismes genétics ¡ moieculars implicats en el seu desenvoiupament i la seva progressió. És membre actiu de diferents grups internacionals destudi de iimfomes i recentment va ser nomenat Director del Projecte Genoma de la Leucémia Limfática Crónica en el Consorci Internacional del Genoma del Cáncer (ICGC). És un deis Editors de la Ciassificació de les Neoplásies Hematológiques de la OMS, Editor Associat de la revista “Haematologica” ¡ President de 1’ European Association for Haematopathology.
Finalment, cal assenyalar que el trebali del Dr. Elías Campo i el seu grup ha estat reconegut amb diversos premis ¡ guardons, incloent-hi el Premi Investigador ICREA, Premi de Recerca Biomédica Severo Ochoa, Premi Nacional de Recerca de Catalunya, Medalla Narcis Monturiol de la Generalitat de Catalunya, ¡ el Premi Vanguardia de la Ciéncia Ha dirigit 26 tésis doctorais, de les quais 9 han obtingut el Premi Extraordinari de Doctorat. És autor de més de 546 publicacions que han sigut citades 28.653 vegades sent el seu factor h= 85. Aixi mateix ha estat reconegut per l’agéncia Thomson Reuters entre el 1% deis científics més citats en tots els ámbits de la ciéncia en el periode 2002-2012.

 

Scroll al inicio