Portal de Transparència

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, com a corporació de dret públic adscrita a la Conselleria de Justícia, ha adoptat les mesures necessàries per facilitar a les persones el coneixement de la informació pública segons estableix la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

1. Portal de Transparència
2. Organització
2.1. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

2.1.1. Presentació

2.1.2. Marc Normatiu

2.1.3. Estatuts i reglament vigents

2.1.3.1. Estatuts de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 2012

2.1.3.2. Reglament de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 2016

2.1.4. Convocatòries de places d’Acadèmic Numerari

2.1.5. Memòries acadèmiques

2.1.5.1. Activitats acadèmiques

2.1.6. Memòries financeres

2.1.6.1. Ingressos de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

2.1.6.2. Personal i Remuneracions

2.1.6.3. Organs Directius i Remuneracions

2.2. Fundació Pere Virgili

2.2.1. Marc Normatiu

2.2.2. Presentació

2.2.3. Registre Conselleria de Justícia

2.2.4. Patronat

 2.2.4.1. Òrgans directius i remuneracions

2.2.5. Comptes

2.2.5.1. Donacions

3. Convenis i subvencions
3.1. Departament de Salut

3.1.1. Convocatòries

3.1.2. Resolucions de concessió

3.2. Departament de Justícia

3.2.1. Convocatòries

3.2.1.1. Convocatòria pública a la concessió de subvencions adreçades a finançar despeses de funcionament i de desenvolupament de les activitats de les acadèmies 2015

3.2.1.2. Conveni de col·laboració Departament de Justícia i la fundació bancària La Caixa, per al foment de les activitats de les acadèmies de Catalunya

3.2.2. Resolucions de concessió

3.2.2.1. RESOLUCIÓ JUS/2340/2015, de 16 d’octubre, per la qual s’atorguen subvencions per finançar despeses de funcionament i desenvolupament d’activitats de les acadèmies

3.3. Altres convenis