Premis

Els premis de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

L’Acadèmia concedeix cada any diversos premis per treballs presentats. Els que estan en vigència actualment són:

CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CURS 2017

I. PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO Tema relacionat amb alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia: Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia – Ciències mèdiques socials i afins. És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792.

II. PREMI DE MEDICINA I SANITAT COMARCALS Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna localitat o comarca de Catalunya.

III. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi. Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document).

IV. PREMI DEL DOCTOR LLUÍS SAYÉ Tema: Estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o corresponents de la institució, ja traspassat.

V. PREMI JOAQUÍN BARRAQUER Distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria.

D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VI. PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET Tema: Sobre un treball de l’especialitat d’Urologia.

Dotació: Mil euros.

D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en el període comprès entre l’1-X-2016 i el 30-IX-2017.

D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

Dotació: veure convocatòria FCT http://www.sctransplant.org/beq1cat.html .

 

CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS

1. Poden optar-hi tots els titulats en ciències sanitàries o activitats afins, espanyols i estrangers.

2. No poden optar-hi els Membres Numeraris de l’Acadèmia.

3. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.

4. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions

5. S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a les 12 hores del dimarts 31 d’octubre de 2017.

6. Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.

7. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institució on s’ha fet el treball.

8. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2018 (darrer diumenge del mes de gener). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.

9. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.

10. El títol d’Acadèmic Corresponent, es concedirà només al primer signant, o al següent, si l’anterior ja el tenia.
Barcelona, 31 de gener de 2016

Joan Viñas i Salas                 Jordi Palés i Argullós

President                                     Secretari General

 

Premis atorgats convocatòria 2016

Corresponents a la convocatòria de l’any 2016, s’han atorgat el següents premis, durant l’acte inaugural de curs el día 29 de gener de 2017.

PREMI DE MEDICINA i SANITAT COMARCALS

S’atorga a un treball sobre l’estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna localitat o comarca de Catalunya.

S’ha atorgat al treball: “Aspectes sanitarishistòrics de la Valld’Hebrón”, presentat pel Dr.ORIOL DE FÀBREGUES-BOIXAR I NEBOT

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Es concedeix a tesis doctorals presentades i llegides en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya dins de l’any natural anterior a la convocatòria.

S’ha atorgat a la tesi titulada : Efectividad y seguridad de la estimulación permanente sin agujas en la profilaxis de las náuseas y vómitos postoperatorios”, presentada per la Dra. MARíA DEL MAR MONERRIS TABASCO

PREMI PROFESSOR JOAQUÍM BARRAQUER

 El Premi es concedeix fonamentalment  a treballs científics relacionats amb l’Oftalmologia.

S’ha atorgat al treball : “Potential Role of Induced Pluripotent Stem Cells (IPSCs) for Cell-Based Therapy of the Ocular Surface”, presentat pel Dr.RICARDO P. CASAROLI-MARANO

PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Es concedeix a un autor espanyol que consti com a primer signant d’un article sobre transplantament, publicat en el curs de l’any anterior a la convocatòria.

S’ha atorgat al treball: Survival benefit From Kidney Transplantation using Kidneys From Deceased Donors Aged ≥ 75 years: A Time-Dependent Analysis”: publicat a la revista American Journal of Transplantation essent el seu primer autor a la Dra. MARíA JOSÉ PÉREZ SÁEZ