Premis

 

REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CURS 2018

I. PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO
Tema relacionat amb alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia:
Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia –
Ciències mèdiques socials i afins.
És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792.

II. PREMI DE MEDICINA I SANITAT COMARCALS
Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna localitat o comarca de Catalunya.

III. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi.
Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document).

IV. PREMI DEL DOCTOR LLUÍS SAYÉ
Tema: Estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o corresponents de la institució, ja traspassat.

V. PREMI JOAQUÍN BARRAQUER
Distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria.

D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VI. PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET
Tema: Sobre un treball de l’especialitat d’Urologia.

Dotació: Mil euros
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.
VII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT
Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en el període comprès entre l’1-X-2017 i el 30-IX-2018.

D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

Dotació: veure convocatòria FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html

 

CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS

1. Poden optar-hi tots els titulats en ciències sanitàries o activitats afins, espanyols i estrangers.
2. No poden optar-hi els Membres Numeraris de l’Acadèmia.
3. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.
4. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions
5. S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a les 12 hores del dimarts 31 d’octubre de 2017.
6. Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.
7. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institució on s’ha fet el treball.
8. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2019 (darrer diumenge del mes de gener). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.
9. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.
10. El títol d’Acadèmic Corresponent, es concedirà només al primer signant, o al següent, si l’anterior ja el tenia.

Barcelona, 28 de gener de 2018

Josep A. Bombí                                                         Jordi Palés i Argullós
President                                                                Secretari General

 

Premis atorgats convocatòria 2017

Corresponents a la convocatòria de l’any 2017, s’han atorgat el següents premis, durant l’acte inaugural de curs el dia 28 de gener de 2018.

 

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Es concedeix a tesis doctorals presentades i llegides en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya dins de l’any natural anterior a la convocatòria.

S’ha atorgat a la tesi titulada : “El VIH des d’una perspectiva de Salut Global”, llegida el 12 de desembre de 2016 a la facultat de Medicina de la UB i qualificada d’excel·lent cum laude, presentada pel Dr. CÉSAR VELASCO I MUÑOZ

 

PREMI PROFESSOR LLUÍS SAYÉ

 El Premi es concedeix a l’estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o corresponents de la institució, ja traspassat.

S’ha atorgat al treball amb el lema : “Arnau de Vilanova” i amb el títol de “Fragments de la vida i obra de l’oftalmòleg Hermenegildo Arruga”, presentat pel Dr.JOSEP Mª SIMÓN I CASTELLVÍ

 

PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Es concedeix a un autor espanyol que consti com a primer signant d’un article sobre transplantament, publicat en el curs de l’any anterior a la convocatòria.

S’ha atorgat al treball: Posttransplant peripheral blood donor–specific interferon-y enzymelinked immunes spot assay differentiates risk of subclinical rejection and de novo donor-specific alloantibodies in kidney transplant recipients”: publicat a la revista Kidney International (2017), 92, 201-213, essent el seu primer autor a la Dra. ELENA CRESPO I JIMENO

 

Barcelona, 28 de gener de 2018