Avis Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuació es reflecteixen les següents dades: el titular de domini web és la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (d’ara endavant RAMC), amb domicili a aquests efectes en Carrer del Carme, 41, 08001 Barcelona nombre de C.I.F.: Q0868008D inscrita com a Corporació de Dret Públic al Registri d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia amb data 14 d’abril del 1990. Correu electrònic de contacte: biblioteca@ramc.cat del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de RAMC atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

www.ramc.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, «els continguts») a Internet pertanyents a la RAMC o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable,
comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, la RAMC no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

La RAMC compleix amb les directrius de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a biblioteca@ramc.cat i/o secretaria@ramc.cat, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, la RAMC informa que acompleix la Ley 34/2002 d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La RAMC per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la RAMC o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la RAMC. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la RAMC. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de la RAMC.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La RAMC no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

La RAMC es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en www.ramc.cat es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d’Internet, la RAMC no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas la RAMC assumirà  responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i
constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

La RAMC es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

La RAMC perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

La RAMC podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la RAMC i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Scroll al inicio